پنجشنبه، ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۳
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت دهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت نهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت هشتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت هفتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت ششم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت پنجم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت چهارم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت سوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت دوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت اول
Video Collection: 
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.10
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت دهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.09
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت نهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.08
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت هشتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.07
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت هفتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.06
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت ششم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.05
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت پنجم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.04
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت چهارم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.03
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت سوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.02
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت دوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.01
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت اول