يكشنبه، ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۳
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و سوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و دوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و یکم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیستم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت نوزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت هجدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت هفدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت شانزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت پانزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت چهاردهم
Video Collection: 
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 23
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و سوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 22
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و دوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 21
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و یکم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 20
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیستم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.19
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت نوزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.18
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت هجدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.17
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت هفدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.16
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت شانزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.15
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت پانزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.14
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت چهاردهم