یکشنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۵
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت شانزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت پانزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت چهاردهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت سیزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت دوازدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت یازدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت دهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت نهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هشتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هفتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت ششم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت پنجم
Video Collection: 
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 16
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت شانزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 15
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت پانزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 14
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت چهاردهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 13
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت سیزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 12
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت دوازدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 11
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت یازدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 10
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت دهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 09
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت نهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 08
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هشتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 – EP. 07
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هفتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 06
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت ششم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 05
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت پنجم