یکشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۴
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت پانزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت چهاردهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت سیزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت دوازدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت یازدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت دهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت نهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت نهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت هشتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت هفتم
Video Collection: 
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 15
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت پانزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 14
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت چهاردهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 13
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت سیزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 12
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت دوازدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 11
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت یازدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 10
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت دهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 09
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت نهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 09
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت نهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 08
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت هشتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 07
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت هفتم