دوشنبه، ۱ دی ماه ۱۳۹۳
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت پنجم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت چهارم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت سوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت دوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت اول

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت سی و هشتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت سی و هفتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت سی و ششم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت سی و پنجم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت سی و چهارم
Video Collection: 
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.05
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت پنجم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.04
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت چهارم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.03
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت سوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.02
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت دوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.01
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت اول
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.38
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت سی و هشتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.37
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت سی و هفتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.36
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت سی و ششم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.35
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت سی و پنجم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.34
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت سی و چهارم