پنجشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۵
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت یازدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت دهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت نهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هشتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هفتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت ششم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت پنجم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت چهارم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت سوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل چهارم - قسمت دوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل چهارم - قسمت اول

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت سی و یکم
Video Collection: 
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - S3 - EP. 30
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت یازدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 10
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت دهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 09
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت نهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 08
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هشتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 – EP. 07
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هفتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 06
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت ششم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 05
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت پنجم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 04
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت چهارم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 03
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت سوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 02
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل چهارم - قسمت دوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 01
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل چهارم - قسمت اول
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - S3 - EP. 31
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت سی و یکم