پنجشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۴
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت نهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت نهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت هشتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت هفتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت ششم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت پنجم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت چهارم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت سوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت دوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت اول
Video Collection: 
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 09
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت نهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 09
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت نهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 08
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت هشتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 07
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت هفتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 06
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت ششم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 05
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت پنجم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 04
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت چهارم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 03
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت سوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 02
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت دوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 01
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت اول