يكشنبه، ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۲
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت بیست و نهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت بیست و هشتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت بیست و هفتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت بیست و ششم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت بیست و پنجم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت بیست و چهارم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت بیست و سوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت بیست و دوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت بیست و یکم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت بیستم
Video Collection: 
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.29
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت بیست و نهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.28
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت بیست و هشتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.27
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت بیست و هفتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.26
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت بیست و ششم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.25
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت بیست و پنجم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.24
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت بیست و چهارم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.23
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت بیست و سوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.22
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت بیست و دوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.21
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت بیست و یکم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.20
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت بیستم