چهارشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت چهارم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت سوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت دوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت اول

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت سی ام

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و نهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و هشتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و هفتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و ششم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و پنجم
Video Collection: 
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 04
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت چهارم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 03
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت سوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 02
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت دوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S3 - EP. 01
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل سوم - قسمت اول
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 30
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت سی ام
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 29
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و نهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 28
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و هشتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 27
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و هفتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 26
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و ششم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 25
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و پنجم