دوشنبه، ۲ خرداد ماه ۱۳۹۳
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت پانزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت چهاردهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت سیزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت دوازدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت یازدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت دهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت نهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت هشتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت هفتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت ششم
Video Collection: 
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.15
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت پانزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.14
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت چهاردهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.13
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت سیزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.12
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت دوازدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.11
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت یازدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.10
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت دهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.09
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت نهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.08
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت هشتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.07
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت هفتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP.06
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت ششم