يكشنبه، ۲ آبان ماه ۱۳۹۳
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و نهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و هشتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و هفتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و ششم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و پنجم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و چهارم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و سوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و دوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و یکم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیستم
Video Collection: 
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 29
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و نهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 28
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و هشتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 27
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و هفتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 26
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و ششم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 25
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و پنجم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 24
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و چهارم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 23
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و سوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 22
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و دوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 21
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیست و یکم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S2 - EP. 20
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - فصل دوم - قسمت بیستم