يكشنبه، ۴ آبان ماه ۱۳۹۳
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت سی و هشتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت سی و هفتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت سی و ششم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت سی و پنجم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت سی و چهارم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت سی و سوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت سی و دوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت سی و یکم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت سی ام

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا - قسمت بیست و نهم
Video Collection: 
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.38
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت سی و هشتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.37
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت سی و هفتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.36
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت سی و ششم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.35
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت سی و پنجم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.34
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت سی و چهارم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.33
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت سی و سوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.32
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت سی و دوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.31
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت سی و یکم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.30
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت سی ام
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina - EP.29
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا - قسمت بیست و نهم