شنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۵
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و هفتم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و ششم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و پنجم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و چهارم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و سوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و دوم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و یکم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیستم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت نوزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هجدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هفدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت شانزدهم
Video Collection: 
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 27
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و هفتم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 14
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و ششم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 25
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و پنجم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 24
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و چهارم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 23
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و سوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 22
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و دوم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 21
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و یکم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 20
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیستم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 19
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت نوزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 18
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هجدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 17
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هفدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 16
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت شانزدهم