دوشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۵
 
همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و یکم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیستم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت نوزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هجدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هفدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت شانزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت پانزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت چهاردهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت سیزدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت دوازدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت یازدهم

چند شنبه با سینا

چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت دهم
Video Collection: 
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 21
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیست و یکم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 20
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت بیستم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 19
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت نوزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 18
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هجدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 17
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت هفدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 16
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت شانزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 15
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت پانزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 14
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت چهاردهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 13
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت سیزدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 12
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت دوازدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 11
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت یازدهم
Youtube Title: 
Chand Shanbeh ba Sina S4 - EP. 10
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
چندشنبه با سینا – فصل چهارم – قسمت دهم