شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۶
 

فرکانس های شبکه فارسی۱

۲۵.۶.۱۳۹۲

هاتبرد

فرکانس: ۱۰۷۲۳
قطب: افقی
سیمبل ریت: ۲۹۹۰۰
اف ای سی: ۳/۴

یاه ست

فرکانس: ۱۱۹۵۸
جهت: عمودی
سیمبل ریت: ۲۷۵۰۰
اف ای سی: ۷/۸